Zpracování osobních údajů

Provozovatelem této stránky a osobou, jíž Váš dotaz zasíláte, je DRFG Investment Group a.s., IČO: 19977255, se sídlem Vinařská 460/3, 603 00 Brno, Pisárky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8899/KSBR. Společnost DRFG Investment Group a.s. provozuje internetové stránky www.green-mb.cz a bude zpracovávat Váš dotaz zadaný na těchto stránkách ve svých databázových systémech primárně za účelem kontaktu s Vámi ve věci, na níž se dotazujete.

Kterých Vašich osobních údajů se to dotýká a k jakým účelům tyto údaje budeme zpracovávat?

Na základě Vámi vyplněného a odeslaného formuláře o Vás budeme zpracovávat tyto údaje: jméno a příjmení, obsah a čas doručení zprávy, IP adresu, email, telefon. Účelem zpracování osobních údajů je primárně odpověď na Váš dotaz/vyřízení Vašeho požadavku.

V souvislosti s tím mohou být tyto údaje využity také pro případnou ochranu našich práv a práv třetích osob, kontrolu fungování našeho počítačového systému a zajištění jeho bezpečnosti, zlepšování našich služeb vč. statistických účelů, vedení účetnictví a plnění právních povinností, jež nám vznikají. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech, kam si uložíme kontaktní údaje a historii komunikace s Vámi. Pokud budou Vaše dotazy předány k vyřízení třetí straně, bude toto předání uskutečněno pouze za tím účelem, aby byl vyřízen Váš dotaz či požadavek.

Pro snadnější uživatelský zážitek, uzpůsobený obsah nebo reklamu a potřeby anonymní analýzy dat, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Podrobnější informace najdete v tomto poučení.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování našich služeb na základě Vašeho požadavku, oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu mezi Vámi a dodavatelem o poskytnutá plnění a naší povinností dokládat platícím zákazníkům služby, jaké plnění jsme jim poskytli) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

Kdo bude s těmito informacemi nakládat, komu se budou předávat?

Vámi zaslaný dotaz obvykle předáváme developerské společnosti, vlastníkovi, či subjektu, jež má ve správě nemovitost. Proto tento Váš dotaz můžeme konkrétním třetím stranám osobní údaje poskytnout. Vedle toho mohou mít k Vašim osobním údajům dále přístup v určitém rozsahu (i) provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby které pro nás zajišťují rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh a (iv) případně i naši ekonomičtí, právní a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?

Vaše dotazy budeme ukládat po přiměřenou dobu v závislosti na tom, o jaký typ dotazu se bude jednat. Doba ukládání údajů ze strany naší společnosti se může lišit pro jednotlivé účely zpracování Vašich údajů (např. bude delší pro případ, kdy skutečně uzavřete smlouvu s majitelem příslušné nemovitosti, kdy budeme takový údaj potřebovat pro vedení účetnictví a budeme ho ukládat po dobu stanovenou právními předpisy).

Vaše práva

Tímto Vás informujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout. Služba není určena osobám mladším 18 let. Poučení pro období od 25. 5. 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“): Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení,
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Zpracování žádosti

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Souhlas s předáním osobních údajů

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře udílím společnosti DRFG a.s., IČO: 28264720, souhlas s předáním mých osobních údajů v rozsahu jméno, telefon a e-mail, společnosti DRFG Home s.r.o., IČO: 14100495 za účelem mého budoucího kontaktování ohledně nabídky hypotečního financování a dále společnostem DMG stav a.s., IČ0: 080 04 013 a DRFG Real Estate Project XV. s.r.o., IČO: 099 79 891 za účelem mého budoucího kontaktování ohledně připravení kupní smlouvy či jiných právních vztahů.

Rozumím, že za výše uvedenými účely mohu být kontaktován/a telefonicky či elektronickou poštou. Tento souhlas je udělen na dobu 1 roku a můžete jej kdykoli odvolat (e-mailem zaslaným na home@drfg.cz).

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů případně udělený naší společností, nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 602 055 555, prostřednictvím e-mailu: home@drfg.cz, či osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti viz úvod tohoto dokumentu.